II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
e-CRIME SCENE
„Dowody w kryminalistyczno-prawnym ujęciu
14-15 grudnia 2021 r.
Microsoft Teams

 

Komitet Honorowy

Przewodniczący Komitetu Honorowego

Insp. dr hab. Iwona Klonowska
Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Komendant WSpolInsp. dr hab. Iwona Klonowska rozpoczęła służbę w Policji w 2000 r. jako funkcjonariusz Komendy Stołecznej Policji, gdzie pracowała w pionie prewencji w sekcji do spraw nieletnich.

W dalszych latach kariery szefowa policyjnej uczelni była m.in. wykładowcą w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, rzecznikiem CSP a następnie radcą w Zespole Psychologów, którym kierowała. W kolejnych latach kierowała Zakładem Komunikacji Społecznej i pracownią Psychologiczną CSP. Była twórcą i redaktorem naczelnym Kwartalnika Policyjnego CSP. Pełniła służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych w CSP.

Od lipca 2014 r. pełniła służbę w Komendzie Głównej Policji m.in. jako naczelnik Wydziału Komunikacji Gabinetu Komendanta Głównego Policji i Redaktor Naczelny czasopisma "Policja 997" a następnie jako dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP.

Z zawodu jest psychologiem i pedagogiem specjalnym, absolwentem wielu studiów podyplomowych. W 2018 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk społecznych. Jest wieloletnim nauczycielem akademickim. Posiada uprawnienia do badania w zakresie psychologii transportu. Jest trenerem NLP, SI, zastępowania agresji.

Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w trakcie swojej kariery została odznaczona brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, a także brązową, srebrną oraz złotą Odznaką Zasłużony Policjant.

 


 

Zastępca Przewodniczącego Komitetu Honorowego

Insp. dr Andrzej Żyliński
Zastępca Komendant-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Prorektor WSPol

Insp. dr Andrzej Żyliński pełni służbę w Policji od 1994 roku. Od roku 1999 sprawował funkcje kierownicze w pionach: prewencji i kryminalnym, natomiast od roku 2011 kierował jednostkami Policji w Gołdapi, a następnie w Olecku. Z dniem 9 kwietnia 2020 r. decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczony na stanowisko Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku „Administracja” oraz licznych studiów podyplomowych na UWM, w tym na kierunku „Menedżerstwo” oraz w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie m.in. z zakresu: zarządzania kryzysowego, edukacji dla bezpieczeństwa, zwalczania przestępczości gospodarczej, cyberprzestępczości i terroryzmu, jak również zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa na poziomie strategicznym.

Był uczestnikiem wielu szkoleń i kursów doskonalenia zawodowego, krajowych i międzynarodowych. W roku 2018 uzyskał na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Posiada doświadczenie dydaktyczne jako nauczyciel akademicki.

 


 

Insp. dr n. med. Radosław Juźwiak
Dyrektor
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Sylwetka

Insp. dr n. med. Radosław Juźwiak to absolwent Wydziału Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, gdzie ukończył studia doktoranckie uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Służbę w Policji pełni od 16 listopada 1994 roku, od początku w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Od 1999 roku posiada uprawnienia do samodzielnego wydawania opinii z zakresu badań biologicznych. Podczas swojej kilkunastoletniej służby zajmował stanowiska wykonawcze, jak również stanowiska kierownicze począwszy od kierownika Sekcji Biologii, zastępcy naczelnika laboratorium, a od 2007 roku naczelnika laboratorium. Odznaczony m.in. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrną oraz Złotą Odznaką Zasłużony Policjant, Srebrnym medalem za Zasługi dla Straży Granicznej.

 

 


 

Mł. insp. Mariusz Kopczyński
Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

Sylwetka policjanta

Mł. insp. Mariusz Kopczyński służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku. Do roku 2011 realizował zadania w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie, z czego najdłużej, od 1995 roku, w komórkach techniki kryminalistycznej. Od roku 2011 jest Naczelnikiem Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Olsztynie. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z 2000 roku.

 

 

 

Patronat medialny

Policja

ep.png

gs.png

kryminalistyczny-logo-tlo-przezroczyste.png

logotyp

wwwLogo_szare.jpg

logo_GP_z_dopiskiem.jpg