II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
e-CRIME SCENE
„Dowody w kryminalistyczno-prawnym ujęciu
14-15 grudnia 2021 r.
Microsoft Teams

 

Komitet Honorowy

Przewodniczący Komitetu Honorowego

Insp. dr hab. Iwona Klonowska
Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Komendant WSpolInsp. dr hab. Iwona Klonowska rozpoczęła służbę w Policji w 2000 r. jako funkcjonariusz Komendy Stołecznej Policji, gdzie pracowała w pionie prewencji w sekcji do spraw nieletnich.

W dalszych latach kariery szefowa policyjnej uczelni była m.in. wykładowcą w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, rzecznikiem CSP a następnie radcą w Zespole Psychologów, którym kierowała. W kolejnych latach kierowała Zakładem Komunikacji Społecznej i pracownią Psychologiczną CSP. Była twórcą i redaktorem naczelnym Kwartalnika Policyjnego CSP. Pełniła służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych w CSP.

Od lipca 2014 r. pełniła służbę w Komendzie Głównej Policji m.in. jako naczelnik Wydziału Komunikacji Gabinetu Komendanta Głównego Policji i Redaktor Naczelny czasopisma "Policja 997" a następnie jako dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP.

Z zawodu jest psychologiem i pedagogiem specjalnym, absolwentem wielu studiów podyplomowych. W 2018 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk społecznych. Jest wieloletnim nauczycielem akademickim. Posiada uprawnienia do badania w zakresie psychologii transportu. Jest trenerem NLP, SI, zastępowania agresji.

Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w trakcie swojej kariery została odznaczona brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, a także brązową, srebrną oraz złotą Odznaką Zasłużony Policjant.

 


 

Zastępca Przewodniczącego Komitetu Honorowego

Insp. dr Andrzej Żyliński
Zastępca Komendant-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Prorektor WSPol

Insp. dr Andrzej Żyliński pełni służbę w Policji od 1994 roku. Od roku 1999 sprawował funkcje kierownicze w pionach: prewencji i kryminalnym, natomiast od roku 2011 kierował jednostkami Policji w Gołdapi, a następnie w Olecku. Z dniem 9 kwietnia 2020 r. decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczony na stanowisko Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku „Administracja” oraz licznych studiów podyplomowych na UWM, w tym na kierunku „Menedżerstwo” oraz w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie m.in. z zakresu: zarządzania kryzysowego, edukacji dla bezpieczeństwa, zwalczania przestępczości gospodarczej, cyberprzestępczości i terroryzmu, jak również zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa na poziomie strategicznym.

Był uczestnikiem wielu szkoleń i kursów doskonalenia zawodowego, krajowych i międzynarodowych. W roku 2018 uzyskał na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Posiada doświadczenie dydaktyczne jako nauczyciel akademicki.

 

 

Patronat medialny

ep.png

gs.png

kryminalistyczny-logo-tlo-przezroczyste.png

logotyp